02-168-3232
097-918-4244
การตรวจบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเสริมความรู้ ในหัวข้อ การตรวจสอบบ้านมือสองอย่างมืออาชีพ ขึ้น  เพื่อให้สมาชิกตัวแทนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างและสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างมีหลักการ   เพื่อนำไปใช้ในการทำงานกับผู้ประสงค์ซื้อ และผู้ประสงค์ขายได้อย่างถูกต้อง เป็นข้อมูลนำเสนอลูกค้า หรือนักลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผลอย่างมืออาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อ   

เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน และ/ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อผู้ขายอย่างมีหลักการและถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน
 

วิทยากรที่ปรึกษา

อ.นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดวันประชุม  วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564   เวลา 09.30 - 12.30  น.

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด)

- สมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไข

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+6697-918-4244

ecestatecorner99@gmail.com