092-294-8999
097-918-4244
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ( ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เอสเตท คอร์นเนอร์ " ) เป็นผู้ดำเนินการ และจัดทำ www.EstateCornerAgency.com และ www.Estate-สาขา.com ( ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เว็บไซต์") และ www.estatecorneragency.com/keepdata ( ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ระบบ") โดยเอสเตท คอร์นเนอร์ มุ่งมั่น และพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์และระบบ ( ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “คุณ” )

นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการ ของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ที่ระบุใน ข้อกำหนดการใช้งาน (Privacy Policy) และเอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิงถึงในเอกสารนี้ ได้ระบุถึงวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เอสเตท คอร์นเนอร์ เก็บ และหรือได้มาจากคุณหรือที่คุณมอบให้กับ เอสเตท คอร์นเนอร์ นั้นจะถูกนำไปใช้งาน ประมวลผลหรือเปิดเผยให้กับเอสเตท คอร์นเนอร์ ทั้งนี้ รวมทั้งข้อมูลที่จะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนโฆษณาที่ได้จัดทำให้แก่คุณด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการระบุถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ เก็บรวบรวม วิธีการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ จัดเก็บไว้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจน ระบบคีปดาต้า (Keep Data) และวิธีการอื่นใดก็ตามที่คุณสามารถเชื่อมต่อหรือโต้ตอบกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกรวมกันว่าบริการต่าง ๆ

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติของ เอสเตท คอร์นเนอร์ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งวิธีที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วย

เว้นแต่จะมีกฏหมายกำหนดใช้บังคับโดยประการอื่น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ได้เก็บรวบรวมไว้ หรือที่คุณได้ให้ไว้เป็นครั้งคราวนี้ สามารถนำไปใช้ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และต่อบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

เอสเตท คอร์นเนอร์ สามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์ฉบับแก้ไขลงในเว็บ แม้ว่า เอสเตท คอร์นเนอร์ จะมีการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไขนโยบายก็ตาม ขอให้ถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว หากคุณได้ใช้เว็บไซต์ ระบบ หรือบริการต่าง ๆ ของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการปรับปรุงแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกเรียกดูเว็บไซต์และระบบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือเว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับ เอสเตท คอร์นเนอร์ เพื่อทำการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือระบบของ เอสเตท คอร์นเนอร์ หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือในกรณีที่คุณได้ทำการติดต่อ เอสเตท คอร์นเนอร์ โดยตรง

เมื่อคุณใช้บริการของ เอสเตท คอร์นเนอร์ เอสเตท คอร์นเนอร์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากคุณและที่เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณและการโต้ตอบของคุณกับบริการต่างๆ ข้อมูลบางส่วนนี้ระบุตัวคุณโดยตรงหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ

1. ข้อมูลที่คุณยินดีมอบให้แก่ เอสเตท คอร์นเนอร์ เมื่อใช้บริการต่างๆของ เอสเตท คอร์นเนอร์ คุณอาจถูกขอให้จัดทำขึ้นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิเช่น ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่คุณสนใจ รวมไปถึงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ดังตัวอย่างเช่น

 • เมื่อคุณทำธุรกรรมกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ผ่านทาง หรือ เกี่ยวข้องกับกับเว็บไซต์หรือระบบ
 • เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ทางเว็บไซต์หรือระบบ
 • เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือพนักงานขายของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเองเพื่อให้ทำการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเผชิญอยู่ หรือทำการสอบถามหรือร้องขอ
 • เมื่อคุณสมัครรับบริการต่างๆ ที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ให้บริการบนเว็บไซต์และระบบ หรือสำหรับการแจ้งเตือนทางอีเมล และ/หรือจดหมายข่าวของ เอสเตท คอร์นเนอร์
 • เมื่อคุณติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ (เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้า ผู้รับจำนองหรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ผู้จัดการทรัพย์สิน นักลงทุน ผู้สร้างบ้านหรืออื่นๆ ) ผ่านทางบริการต่างๆ
 • เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มหรือทำธุรกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การขอข้อมูลสินเชื่อหรือการเช่าที่อยู่อาศัย หรือการกรอกข้อมูลเพื่อฝากขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกรอกข้อมูลเพื่อสมัครกิจกรรมสัมมนา อบรม และการตรวจสอบประวัติการทำงาน

คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามผ่านทางบริการต่างๆได้ เช่น ถ้าคุณแบ่งปันรายชื่ออสังหาริมทรัพย์กับผู้รับ ผ่านทางอีเมลหรือข้อความ ข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการต่างๆ ของเอสเตท คอร์นเนอร์ จะถูกรวบรวมและประมวลผลโดยบุคคลที่สาม (เช่น Google Analytics)

2.คุกกี้ พิกเซลและกลไกการติดตามอื่นๆ เอสเตท คอร์นเนอร์ และคู่ค้าของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานบริการของ เอสเตท คอร์นเนอร์ รวมทั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อระบุบราวเซอร์ของคุณได้โดยไม่ซ้ำกัน เมื่อคุณใช้บริการ เอสเตท คอร์นเนอร์ และคู่ค้าของ เอสเตท คอร์นเนอร์ เอสเตท คอร์นเนอร์

3. ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบราวเซอร์บนโทรศัพท์มือถือของคุณเกี่ยวกับคุกกี้และการแบ่งปันข้อมูลบางอย่าง เช่น รูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือภาษาที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณใช้ โดยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณใช้อีกครั้ง

4. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอยู่ Estatecorneragency จะได้รับอนุญาตจากคุณให้เก็บข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ ซึ่ง เอสเตท คอร์นเนอร์ จะใช้เพื่อให้ข้อมูลและโฆษณาแก่คุณ หากต้องการปิดการใช้งานดังกล่าวนี้ คุณก็สามารถปิดการใช้งานบริการระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้

 • การจัดการ E-mail หรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ คุณอาจได้รับอีเมลจาก Estatecorneragency ด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดำเนินการผ่านบริการคุณลงชื่อสมัครรับรายงานต่างๆ เป็นประจำ หรือคุณได้โพสต์เพื่อประกาศขายหรือให้เช่าบ้านและผู้ซื้อได้ส่งข้อความถึงคุณ หากคุณมีบัญชีกับ Estatecorneragency อยู่คุณก็จะสามารถแก้ไขค่ากำหนดของคุณได้โดยใช้การตั้งค่าบัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยทำตามคำแนะนำในอีเมลที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ส่งให้คุณ โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะมีการยกเลิกการรับอีเมลบางฉบับแล้ว แต่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ก็อาจต้องการส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับข้อมูลการทำธุรกรรมหรือข้อมูลการจัดการที่สำคัญ

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้อาจถูกนำมาใช้และประมวลผลโดยรวมหรือแยกกัน และอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และระบบคีปดาต้า ในขอบเขตซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

 • การบริหารเว็บไซต์และระบบดาต้า
 • ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณด้วยการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์และระบบ ให้เป็นส่วนตัว
 • ทำให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขอเป็นการเฉพาะได้
 • ตอบคำถามหรือข้อเรียกร้องตามอีเมล และ/หรือการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเว็บไซต์ได้
 • ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ทั่วไป (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด)
 • เอสเตท คอร์นเนอร์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง การยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับการสื่อสารการตลาดจะกระทำโดยผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือในรูปเอกสาร และทั้งนี้ เอสเตท คอร์นเนอร์ จะพยายามสุดความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคล เว้นแต่เว็บไซต์และระบบถูกละเมิดความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวิธีเจาะระบบ (Hack) ข้อมูลดังกล่าว เอสเตท คอร์นเนอร์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี

ความปลอดภัย

 • เอสเตท คอร์นเนอร์ จะใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เอสเตท คอร์นเนอร์ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย แต่ไม่จะไม่รับรองว่าจะไม่เกิดการละเมิดหรือ โจรกรรม ด้วยวิธีเจาะระบบ (Hack) หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
 • คุณเข้าใจดีว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่า เอสเตท คอร์นเนอร์ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์หรือระบบได้ คุณต้องรับผิดชอบในการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามด้วยตัวคุณเอง
 • สำหรับรหัสผ่านที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ ให้คุณ (หรือที่คุณเลือก) เพื่อเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์หรือระบบนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เอสเตท คอร์นเนอร์ ขอให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลใดๆ เอสเตท คอร์นเนอร์ จะไม่ขอรหัสผ่านจากคุณ เว้นแต่เมื่อคุณต้องการ Login เข้าสู่เว็บไซต์หรือระบบแล้วแต่กรณี
 • เอสเตท คอร์นเนอร์ ขอให้คุณดำเนินการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยเช่นเก็บรหัสผ่านให้รัดกุมและรักษาความเป็นส่วนตัว รวมถึงการออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ และปิดเว็บบราวเซอร์ของคุณเมื่อใช้บริการของ เอสเตท คอร์นเนอร์ เสร็จสิ้นในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดการและใช้งานเว็บไซต์และระบบนั้น เอสเตท คอร์นเนอร์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่สมาชิกในกลุ่มของเอสเตท คอร์นเนอร์ ซึ่งหมายรวมถึง บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ เอสเตท คอร์นเนอร์ นอกจากนี้ เอสเตท คอร์นเนอร์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการและที่ปรึกษาทางวิชาชีพ

 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ และข้อตกลงอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ตลอดจนสิทธิ ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ผู้ใช้งานอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือระบบ และอื่นๆ
 • เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจ (เช่น การซื้อ การขาย การเช่า การควบกิจการหรือการรวมกิจการหรือการได้มา การจำหน่ายหรือการจัดหาเงินทุนขององค์กร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์กรหรือธุรกิจใดๆ หรือทรัพย์สินขององค์กร) ที่ เอสเตท คอร์นเนอร์ เข้าไปเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรืออาจต้องเข้าไปเป็นคู่สัญญา

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 • เว็บไซต์และระบบของ เอสเตท คอร์นเนอร์ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของเครือข่าย คู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายของ เอสเตท คอร์นเนอร์ ซึ่งหากคุณเชื่อมต่อลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้น โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองโดยเฉพาะ และ เอสเตท คอร์นเนอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อนโยบายดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • เอสเตท คอร์นเนอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยความสมัครใจ ของคุณเองให้แก่ผู้ใช้รายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือระบบ แล้วแต่กรณี
 • เอสเตท คอร์นเนอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหาย สูญหายของข้อมูลไม่ว่าการสูญหายนั้นจะเกิดจาก อุปกรณ์ และหรือบุคคลทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ เอสเตท คอร์นเนอร์ หรือบุคคลที่สาม