02-168-3232
097-918-4244
Professional Real Estate Broker

 

คอร์สที่เหมาะกับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน

หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  

(Professional Real Estate Brokers) 

 

รุ่นที่ 113 วันที่  7-9 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 -17.00 น.  สถานที่ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด (ติวานนท์ 14 แยก 2)

 

รุ่นที่ 114 วันที่  28-30 ตุลาคม 2564

เวลา 12.30 -17.30 น.   ผ่านช่องทาง ZOOM

 

จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

*อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรอบที่ส่งผลกระทบ*

..................................................................................

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับหลักฐานการอบรมเพื่อสมัครสอบบัตรนายหน้ากับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)

และสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้

..................................................................................

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ  ความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร       เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า                     และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

เอสเตท คอร์นเนอร์พัฒนานายหน้า ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ออกสู่ตลาดมาแล้วมากกว่า 20 ปี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

–  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

–  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

–  เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

–  เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจ                         อสังหาริมทรัพย์

 

เนื้อหาหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

@ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า
    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

@ ความรู้ในวิชาชีพ
    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน
    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย
    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ
   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ
   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
   • สัญญาจะซื้อจะขาย
   • การยื่นขอสินเชื่อ

@ การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   • บริการหลังการขาย

@ กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้
   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
   • ความรับผิดชอบของนายหน้าต่อ ปปง.
   • การจำนอง-ขายฝาก
   • การอายัด
   • ภาระจำยอม
   • การเช่า
   • ครอบครองปรปักษ์ 

 @ การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

@ จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

 

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม  8,000  ( รวม VAT แล้ว )

 

สอบถามายละเอียดได้ที่  ฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

โทร  02-168-3232 , 098-247-9041 , 092-294-8999

Email : estatecorner.training@gmail.com

Line ID : @estatecorner

Facebook  : Estate Corner

www.estatecorneragency.com

www.estatecorner.co.th

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+6697-918-4244

ecestatecorner99@gmail.com