02-168-3232
097-918-4244
Calendar Event
Event for Month
06 Jun 2020 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ นนทบุรี

10 Jun 2020 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ ที่อาคาร CW

10 Jun 2020 13.00-16.00 น.

อบรม การทำ Farming การสำรวจทำเล การเขียนแผนที่ การเขียนป้ายประกาศ / นนทบุรี

11 Jun 2020 09.30-12.30 น.

Start with Estate Corner

11 Jun 2020 13.30-16.00 น.

Business Plan / Keep Data

12 Jun 2020

E/L สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย

12 Jun 2020

E/L การหาทรัพย์ฝากขาย

13 Jun 2020 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ นนทบุรี

13 Jun 2020 13.00-16.00 น.

เทคนิคการปิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

17 Jun 2020 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ อาคาร CW

17 Jun 2020 10.00-12.30 น.

การบริหารทรัพย์ Open Listing

17 Jun 2020 09.30-12.30

การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน yield

18 Jun 2020 09.30-12.30

การถ่ายภาพ และสร้างภาพ VDO

18 Jun 2020 13.30-16.00 น.

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน

19 Jun 2020 13.30-15.30 น.

Live F/B เทคนิคการสร้างพอร์ตทรัพย์ฝากขาย

20 Jun 2020 10.00-12.30 น.

Live สัมมนาธุรกิจนายหน้า

20 Jun 2020 09.00-1ุ7.00

อบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหา(พิเศษ) 1 วัน

24 Jun 2020 13.00-16.00 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ อาคาร CW

24 Jun 2020 13.00-16.00 น.

การขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ (On-Line)

25-27 Jun 2020 09.00-1ุ7.00

คอร์ส ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ ( คอร์ส 3 วัน )

27 Jun 2020 09.30-12.30 น.

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ สนง.นนทบุรี

28 Jun 2020 09.00-1ุ7.00

สอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1-4