02-168-3232
097-918-4244
ธุรกิจตัวแทน

สิทธิประโยชน์ การเข้าร่วมธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ กับ เอสเตท คอร์นเนอร์

1. สมาชิกตัวแทนจะทำธุรกิจในการให้บริการรับ ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในนามบริษัท

2. นโยบายการยกระดับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สู่การทำงานเชิงธุรกิจ ช่วยให้การทำงานของสมาชิกตัวแทนเป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัยต่อตัวแทน สร้างความมั่นใจในการทำงานและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

3. สมาชิกสามารถทำธุรกิจนายหน้าฯ ได้อย่างมั่นใจ โดยมีทีมงานเครือข่ายสมาชิกในองค์กร ช่วยกันนำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ซื้อได้รับรู้ข่าวสารได้เร็ว ช่วยให้ลดระยะเวลาในการปิดการขาย

4. นโยบายสนับสนุนด้านระบบบริหารการตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ on line และ off line สนับสนุนการทำงานของสมาชิกตัวแทนนายหน้าในทุกช่องทางสื่อ รวมถึงการเบิกใช้อุปกรณ์การตลาด และเอกสารสัญญาต่างๆในทุกรูปแบบ จากฝ่ายสนับสนุนการขาย โดยสมาชิกไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

5. สมาชิกสามารถทำธุรกิจตามภารกิจหน้าที่ของสมาชิกอย่างมั่นใจ ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของโค้ชที่ปรึกษา ที่คอยเอาใจใส่ดูแล และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกประสบความสำเร็จในอาชีพได้โดยเร็ว ตลอดอายุสัญญาการเป็นสมาชิก

6. สมาชิกมีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมอบรมในคอร์สความรู้ และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ในรูปแบบของสมาชิก เอสเตท คอร์นเนอร์ ในแต่ละระดับ

7. สมาชิกสามารถทำธุรกิจกับเอสเตท คอร์นเนอร์ ในฐานะพันธมิตรธุรกิจ มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่เหมาะสมและมีอัตราที่สามารถปรับสูงขึ้นตามผลงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดธุรกิจเติบโตไปตามแนวทางของเอสเตท คอร์นเนอร์ ได้

รูปแบบสมาชิกตัวแทน เอสเตท คอร์นเนอร์

ตัวแทนนายหน้าอิสระ (Estate Corner Agent)

– ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพของ เอสเตท คอร์นเนอร์
– ผลตอบแทนจากค่าบำเหน็จในการขายอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรา 50%-70%
– อายุสัญญาการเป็นสมาชิกกับ เอสเตท คอร์นเนอร์ 1 ปี  ผลงานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
– ระบบสนับสนุนทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทรัพย์ฝากขายทั้งสื่อ on line และ off line
– การสนับสนุนสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายในการรับฝากขาย และ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
– การเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมกลุ่มย่อย
– การอบรมคอร์สพิเศษของ เอสเตท คอร์นเนอร์
– มีโค้ชดูแลให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา
– รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัท

ตัวแทนขายประจำบริษัท (Sales)

– เงินเดือน/โบนัส
– ผลตอบแทนจากการขาย 40% -70% ของค่าบำเหน็จ
– บริษัทสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการทำงาน
– ระบบสนับสนุนทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทรัพย์ฝากขายทั้งสื่อ on line และ off line
– การสนับสนุนสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายในการรับฝากขาย และ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน
– การเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมกลุ่มย่อย
– การอบรมคอร์สต่างๆในทุกระดับชั้นของ เอสเตท คอร์นเนอร์
– มีทีมงานบริหารดูแลให้คำปรึกษา
– ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท
– ผลงานต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

  ภาพ: งานสัมมนา Global Real Estate Forum 2018  Thailand Next Trend / 4 Aug 2018