02-168-3232
097-918-4244
Exams TPQI

                               

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 

ได้รับการแต่งตั้ง ในปี พ.ศ.2560  ให้เป็น 

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4

โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI 

....................................................................................

เปิดทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ครั้งที่ 42

วันเสาร์ที่ 4  พฤศจิกายน 2566  เริ่มสอบเวลา 09.00-12:00 น. 

 

  

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ '' นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ "

และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว ) 

กำหนดเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ระดับชั้น 1- 4  

                ระดับชั้น 1   ใช้เวลาสอบ  90  นาที

                ระดับชั้น 2   ใช้เวลาสอบ  75  นาที

                ระดับชั้น 3   ใช้เวลาสอบ  180  นาที

                ระดับชั้น 4   ใช้เวลาสอบ  180  นาที 

                ***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

 

ค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ+ค่าธรรมเนียมการประเมิน  ทุกระดับ ท่านละ  1,250 บาท

สถานที่สอบ ห้องสอบ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ซอยติวานนท์ 14 แยก 2

*ผู้ที่ผ่านการทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะได้รับ
1.ใบประกาศนียบัตร
2. หนังสือรับรอง


 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครที่นี่   และยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสอบด่วนที่สุด อย่างช้าภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

 

ภาพ:ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิชั้น 1-4  เข้ารับใบประกาศนียบัตรในงาน Global Real Estate Forum 2018

 

รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1
2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่ว โมง

 

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

– ผลงาน:- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย  จำนวน 1 รายการ 


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 
2.
 เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

 

หลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งานดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
1. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 
2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 5 งาน ตามที่กำหนด 
กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 

- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
- หนังสือสัญญาเช่า
3.  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป

 

หลักฐานผลงาน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
- หนังสือสัญญาเช่า