02-168-3232
097-918-4244
Exams TPQI

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดอย่างทันสมัยและครบวงจร รวมถึงการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

อีกทั้ง เอสเตท คอร์นเนอร์ ยังได้รับการรับรองให้เป็น องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปัจจุบันมีนายหน้าที่ได้ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จาก เอสเตท คอร์นเนอร์ มาแล้ว  24  รุ่น  รวม 500 กว่าคน  จากผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดมากกว่า 2,500 คน

  

 

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์“

และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว )

ระดับชั้น 1- 4  

ครั้งที่ 25  วันอาทิตย์ที่  30 สิงหาคม  2563  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น

                ระดับชั้น 1   ใช้เวลาสอบ  90  นาที

                ระดับชั้น 2   ใช้เวลาสอบ  75  นาที

                ระดับชั้น 3   ใช้เวลาสอบ  180  นาที

                ระดับชั้น 4   ใช้เวลาสอบ  180  นาที 

                ***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

ดาวน์โหลด ใบสมัครที่นี่   และยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสอบด่วนที่สุด อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่  27 สิงหาคม 2563

สถานที่สอบ ห้องสอบ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 
90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031

 

ภาพ:ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิชั้น 1-4  เข้ารับใบประกาศนียบัตรในงาน Global Real Estate Forum 2018

 

รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องสามารถอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยได้ดี
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1
2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำสัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่ว โมง

 

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

– ผลงาน:- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย  จำนวน 1 รายการ 


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้น ต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 
2.
 เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี

 

หลักฐานผลงาน อย่างน้อย 3 งานดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
1. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 
2. เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 5 งาน ตามที่กำหนด 
กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้ 

- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
- หนังสือสัญญาเช่า
3.  ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป

 

หลักฐานผลงาน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย
- หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด. 13) หรือหนังสือสัญญาจะซื้อ จะขาย
กรณีนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- สัญญาแต่งตั้ง นายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สำเนาโฉนด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
- หนังสือสัญญาเช่า