02-168-3232
097-918-4244
ครึ่งหลังปี 61 บ้าน-คอนโดเหลือขายทะลัก 154,765 หน่วย

จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ระหว่างเปิดขาย 1,597 โครงการ มีจำนวนหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 492,436 หน่วย มูลค่า 1,977,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี 2560 7.7% แยกเป็น บ้านจัดสรร1,088 โครงการ 207,216 หน่วย โดย มีจำนวนหน่วยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 2.6% มูลค่า 925,579 ล้านบาท ขณะ อาคารชุด เกิดขึ้น 509 โครงการ 285,220 หน่วยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 16.8% มูลค่ารวม 1,052,257 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งหลังปี 2561 พบว่า มีหน่วยเหลือขายมากถึง 154,765 หน่วย ( คิดเป็น31.4% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 8.5% โดย บ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขาย 86,113 หน่วย ( 41.6 %ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2560 7.1%   ส่วนอาคารชุด มีหน่วยเหลือขาย 68,652 หน่วย (24.1% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560  10.3% 

มุมสะท้อนของ นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า ภาพรวมอุปทาน

โครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ช่วงครึ่งหลังปี 2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด มีอัตราการดูดซับของที่อยู่อาศัย 4.8% ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีอัตราดูดซับ4.6% โดยบ้านจัดสรรมีอัตราดูดซับ3.1% ต่อดือน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีอัตราดูดซั[ 3.5% และอาคารชุดมีอัตราดูดซับ 6.5% ต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีอัตราดูดซับ5.8%

ประกอบด้วย บ้านจัดสรร ที่อยู่ในระหว่างการขายในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 1,088 โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 207,216 หน่วย มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 86,113หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 388,600 ล้านบาท (เทียบกับในช่วงครึ่งหลังปี 2560 มีจำนวน 1,135 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ  212,780 หน่วย  และมีหน่วยเหลือขาย  80,398    หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 339,612 ล้านบาท)ทั้งนี้ หน่วยในผังโครงการทั้งหมด 207,216 หน่วย ส่วนใหญ่ 53.5% เป็นทาวน์เฮ้าส์ รองลงมา 30.6% เป็นบ้านเดี่ยว 12.2% เป็นบ้านแฝด ส่วนที่เหลือจะเป็นอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า 33.7% อยู่ในช่วงราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท รองลงมา 29.0% 2.01 – 3.00 ล้านบาท ส่วน 24.2% ราคาเกินกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปขณะ 13.2% ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 

แยกตามสถานะของการก่อสร้างพบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จ128,224 หน่วย 61.9% ของหน่วยในผังทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง44,522 หน่วย 21.5 % และหน่วยที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง34,470 หน่วย 16.6% โดยหน่วยที่ก่อสร้างเหลือขาย หรือบ้านว่างมีจำนวน 16,388 หน่วย หรือ12.8% ของหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

 

 

ศูนย์ข้อมูลธอส.