02-168-3232
097-918-4244
รูปแบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ตอนที่2)

ว่ากันตามความเป็นจริง รายได้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Agent) ก็คือค่าบำเหน็จ จากการชี้ช่องเพื่อให้เกิดการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๔๕ กำหนดว่า “บุคคลใดตกลงให้ค่าบำเหน็จนายหน้าเพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซ้ร ท่านจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว

นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดใช้ค่าใชจ่ายที่ได้เสียไปก็ตอเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ

ซึ่งค่านายหน้ากฎหมายก็มิได้กำหนดว่าจะรับในอัตราเท่าไหร่ หรือตามธรรมเนียมก็ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน แต่สำหรับในขอบเขตของประเทศไทยมีสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ได้กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องนี้ไว้ที่ 4% และ 3% แต่บางพื้นที่ยินดีจ่ายค่าบำเหน็จที่ 5% แต่ก็มีบางกรณีที่ยินยอมให้เพียง 2% หรือ 1% ของมูลค่าทรัพย์ที่ขายได้ เมื่อเรามองไปที่เปอร์เซ็นต์ของค่านายหน้าที่ได้รับก็จะเห็นว่าไม่ได้มากมายอะไรนัก เพราะเจ้าของทรัพย์จะได้เงินจากราคาที่ขายทรัพย์ได้ถึง 97% แต่เมื่อเรามามองที่จำนวนเงินที่จะได้รับนั้นจะเห็นว่าไม่น้อยเลย

เช่นหากขายทรัพย์ได้มูลค่า  1 ล้านบาท จะได้รับค่าบำเหน็จ 30,000- บาท แต่ถ้าหากขายได้ในราคา 30 ล้านบาท ค่านายหน้าหรือค่าบำเหน็จจะอยู่ที่ 900,000- บาท  เราจะเห็นได้ว่าค่าบำเหน็จที่ได้รับนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว

แต่รายได้ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้มาจากค่าบำเหน็จจากการขายเพียงอย่างเดียว ยังมีรายได้มาจากการแนะนำทรัพย์เพื่อขายหรือแนะนำผู้ซื้ออีก 10 % ของค่าบำเหน็จ

เช่น Agent A แนะนำทรัพย์ฝากขายกับ Agent B มูลค่า 30 ล้านบาท เมื่อ Agent B ขายได้ Agent A จะได้รับค่าแนะนำจำนวน 10% ของมูลค่าบำเหน็จที่ Agent  B ขายได้ เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

อีกกรณีคือการ Co-Broke และ การ Co -Sale  เช่นเดียวกันถ้าทรัพย์ที่ขายมีมูลค่า 30 ล้านบาท เมื่อมีการ Co. กันเกิดขึ้นค่าบำเหน็จที่ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะได้รับคือฝ่ายละ 450,000 บาท

ดังนั้นพอจะสรุป แหล่งที่มาที่เป็นรายได้ ของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Agent)

มี 3 ช่องทางคือ

  1. Refer คือการแนะนำผู้ฝากขาย หรือแนะนำผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทน 10% ของค่าบำเหน็จ
  2. Co-Broke หรือ Co-Sale จะได้รับผลตอบแทนฝ่ายละครึ่ง
  3. จากการขาย จะได้รับค่าบำเหน็จหรือค่านายหน้าที่ 1%-5% ของมูลค่าทรัพย์ที่ขายได้แล้วแต่ตกลงกัน แต่ส่วนใหญ่รับที่ 3%

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแบบ (Exclusive) เพื่อเป็นหลักประกันและ Agent จะได้ทำงานให้อย่างสุดความสามารถ

 

 

ธนภาคย์ (เนตร) ทองฐิติพันธ์
RE Agent Consultant
Estate Corner Co.,Ltd.