02-168-3232
097-918-4244
เจรจาต่อรองและการปิดการขาย แบบรัวๆ

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร เจรจาต่อรองและการปิดการขาย (แบบรัวๆ)  ขึ้น เพื่อให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ในเทคนิค และวิธีการต่อรองราคาในกระบวนการขาย  อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการและมีความต่อเนื่อง   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ท ี่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเจรจาต่อรองการขายอสังหาริมทรัพย์ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรอบรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร

คุณไชยวัฒน์  ศรีตุลานนท์   ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ไอพร็อพเพอร์ตี้ เอเจ้นท์  (เอสเตท คอร์นเนอร์ สาขาปทุมธานี)

คุณญาณ์สิรี  เจริญวงษ์วานิช  กรรมการผู้จัดการ บจก. สิริ เอสเตท คอร์เนอร์ (เอสเตท คอร์นเนอร์ สาขาระยอง)

 

ระยะเวลาอบรม     วันเสาร์ที่  24  ตุลาคม  2563   เวลา 13.30-16.30  น.

ณ The Corner Business Center  อาคาร ซี ดับเบิ้ลยู  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ

ค่าลงทะเบียนอบรม   

บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- สมาชิก  Franchise ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 243 อาคาร True Value ชั้น 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com