02-168-3232
097-918-4244
การจัดทำแฟ้มเสนอขายอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ ขึ้น เพื่อให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ในกระบวนการเสนอขาย รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องนะเสนอให้ผู้ประสงค์ซื้อ ของทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างมีหลักการ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ท ี่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล และการจัดทำแฟ้มนำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรอบรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร

นายชนานนท์  นรภูมิพิภัชน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำไฟล์เสนอขาย ทีมงาน บจก. ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์

 

ระยะเวลาอบรม     วันพุธที่  21 ตุลาคม  2563   เวลา 13.30-16.30  น.

ณ The Corner Business Center  อาคาร ซี ดับเบิ้ลยู  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ

 

ค่าลงทะเบียนอบรม   

บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- สมาชิก  Franchise ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

เลขที่ 1/1 ซ.ติวานนท์ 14 แยก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

info@estatecorner.co.th