02-168-3232
097-918-4244
การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ขึ้น เพื่อให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ารับการอบรม มีความรอบรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างมีหลักการ  เพื่อดูแล ให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจในธุรกิจเชิงพาณิชย์ และสามารถนำความรู้ท ี่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน กับลูกค้าผู้ใช้บริการได้อย่างมืออาชีพต่อไป

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในงานอสังหาเชิงพาณิชย์  การบริหารพื้นที่ในศูนย์การค้า,  Commercial Mall,  Mini Mall  อย่างมีหลักการ  และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับนายหน้า  และนักขายอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรอบรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ของนักขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

วิทยากร

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

 

ระยะเวลาอบรม     วันเสาร์ที่  17   ตุลาคม  2563   เวลา 13.30-16.30  น.

ณ ห้องประชุม ศูนย์การค้าอยูธยา ซิตี้ พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ค่าลงทะเบียนอบรม   

บุคคลทั่วไป  2,000 บาท  พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

- สมาชิก  Franchise ของ เอสเตท คอร์นเนอร์  และตัวแทนที่มีผลงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อาคาร True Value ชั้น 2

เลขที่ 241 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

+6697-918-4244 , +6692-294-8999

-

it.estatecorneragency@gmail.com