02-168-3232
097-918-4244
Nichar   Lichanporn
...

ID : 191192348

ณิชชา   ลิจันทร์พร

Nichar   Lichanporn

Position : Agent

Branch : บริษัท ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

0636166649

r_wickerpark@hotmail.com

nicharealestate

ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า ระดับ 1
บัตรตัวแทนนายหน้า รับรองโดย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์