02-168-3232
097-918-4244
Natthida   Wijit
...

ID : 19119122

ณัฐธิดา   วิจิตต์

Natthida   Wijit

Position : Sales Executive

Branch : บริษัท ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

0658468999

mine_bebe@hotmail.com

ผ่านการทดสอบ