สร้างโอกาส สร้างความได้เปรียบในอาชีพ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Thailand Professional Qualification lnstitute (Public Organization) – TPQI เป็นองค์กรมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา “จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนากำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้ได้ให้การรับรององค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองความรู้วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ อีกทั้งยังทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพและทำหน้าที่ในการทำความตกลงกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อดำเนินการในเรื่องที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ อย่างเช่น

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ คือ มีความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเป็น นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้า เป็นบางครั้งบางคราว หรือเป็นอาชีพเสริม ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะต้องดูแลลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานที่มีองค์ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพนายหน้าและความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบทำเล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณวุฒิวิชาชีพคือการให้การรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับผู้มีสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะโดยคุณวุฒิวิชาชีพจะถูกแบ่งเป็นระดับต่างๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะวิชาชีพเป็นเกณฑ์กำหนดระดับต้น ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพพื้นฐานจนถึงระดับสูงที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ โดยสถาบันฯ ได้รวมกับผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ในการพิจารณากำหนดระดับของคุณวุฒิวิชาชีพไว้ตั้งแต่ระดับที่ 1-4 ดังนี้
ระดับ 1 : ผู้มีทักษะเบื้องต้น
ระดับ 2 : ผู้มีทักษะฝีมือ
ระดับ 3 : ผู้มีทักษะเฉพาะทาง
ระดับ 4 : ผู้ชำนาญการในอาชีพ

ประโยชน์ของการมีคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพกับประเทศไทย

– สถาบันฯ ยังคำนึงถึงการสร้างโอกาสในตลาดงานอาเซียนและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบอาชีพไทย จึงได้จัดทำมาตรฐานอาชีพที่สามารถเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยนำมาตรฐานอาชีพที่ถูกจัดทำขึ้นใยกลุ่มอุตสาหกรรมและสาขาอาชีพต่างๆ ไปเทียบเคียงกับมาตรฐานของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในก็รณีที่ผู้ประกอบอาชีพต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่สากล
– เพื่อสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่มีสมรรถนะวิชาชีพทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในการพัฒนาตนเองให้ได้การรับรองตามมาตรฐานอาเซียนและรู้เส้นทางอาชีพเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตรงตามผู้ประกอบการต้องการรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในการไปทำงานต่างประเทศอันเป็นการยกระดับและพัฒนาฝีมือบุคลากรของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนค่านิยมในการศึกษาของไทย นักเรียน นักศึกษาจะหันมาเรียนในสายอาชีพมากขึ้น เพื่อให้มีวิชาชีพและสามารถประกอบอาชีพให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานสากลมากขึ้น
– ช่วยสนับสนุนกำลังคนที่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อรองรับเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียน

คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ประกอบอาชีพ

– ได้มีระบบรับรองความสามารถ ตามมาตรฐานอาชีพของตน
– เป็นเครื่องมือในการเป็นศูนย์รวมความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของวิชาชีพโดยกำหนดเป็นมาตรฐานอาชีพให้มีความทันสมัยและส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไปที่จะเข้ามาประกอบอาชีพเดียวกัน
– ได้มีองค์กรวิชาชีพที่เป็นทางการ ที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองและเป็นที่ ยอมรับในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน
– เป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอันเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพที่มีสมรรถนะทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ประกอบการ

– ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกำลังคนขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับชั้นหรือตำแหน่งงาน
– สามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพประกอบกับการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว
– ช่วยลดต้นทุนในส่วนของการฝึกอบรมพนักงานและเพิ่มอัตราผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น

 ⇒ สมัคร สอบวัดระดับมาตรฐานความสามารถวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาฯ “

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

Leave a Reply

Our Partners

Subscribe