092-294-8999
097-918-4244
ประกาศแล้วหลักเกณฑ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 ปรับโครงสร้างหนี้อสังหาฯ

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน และอาคารชุด เหลือร้อยละ 0.01 กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ ไปจนถึง31 ธันวาคม พ.ศ.2564 มีผล12 มิ.ย.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ฉบับแรก เป็นเรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

ฉบับที่สอง   หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

สาระสำคัญของประกาศทั้ง 2 ฉบับ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรง โดยให้สถาบันการ และ “เจ้าหนี้อื่น” (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง(0.01) สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ประกาศทั้ง 2 ฉบับ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

กล่าวคือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564