097-918-4244
02-168-3232

ประกาศราชกิจจานุเบกษา “ผังใช้ประโยชน์ที่ดินเขตอีอีซี“

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136  ตอนพิเศษ 301 ลง วันที่  9   ธันวาคม 2562  โดยให้ใช้บังคับแผนผังฯ นี้  ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ที่แสดงท้ายประกาศ เว้นแต่เขตพระราชฐาน และพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร และประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศบอร์ดนโยบายอีอีซีนี้ มีความยาว 17 หน้า รวม 50 ข้อ รวม 4 หมวด กำหนดการจัดทำแผนผังเป็น 6 ส่วน คือ 1.แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2.แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 3.แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง 4.แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 5.แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ และ 6.แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย โดยประกาศนี้ได้วางทั้งข้อกำหนดในการจำแนก และให้รายละเอียดนโยบาย มาตรการ วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเขตตามประกาศนี้ เป็นไปตามแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และรายการประกอบแผนผัง

 

อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  ราชกิจจานุเบกษา   Ratchakitcha.soc.go.th

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเราCopyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.