097-918-4244
02-168-3232

Exclusive Listing และ Open Listing แบบไหนตอบโจทย์ผู้ฝากขายได้ดีกว่ากัน

Exclusive Listing และ Open Listing แบบไหนตอบโจทย์ผู้ฝากขายได้ดีกว่ากัน

Exclusive Listing คือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบปิด

Open Listing คือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แบบเปิด

Exclusive Listing เป็นสัญญาที่ให้สิทธิ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำการขายแต่เพียงผู้เดียวมีกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการทำงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของทรัพย์ไม่เสียสิทธิ์ที่จะขายให้กับบุคคลที่เคยติดต่อไว้

ประโยชน์ของการทำสัญญาฝากขายแบบ Exclusive Listing

บริษัทและตัวแทน       ยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทาง อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการขาย

บริษัทและตัวแทน       จะไม่เก็บข้อมูลไว้แต่เพียงผู้เดียว แต่จะกระจายออกตามสื่อต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการขาย

บริษัทและตัวแทน       ยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้นายหน้าท่านอื่นช่วยขายตามลักษณะการ Co-Broke หรือ Co-Sale

บริษัทและตัวแทน       รายอื่น ๆ ยินยอมส่งรายชื่อผู้ซื้อ เพื่อเข้าชมทรัพย์สิน

บริษัทและตัวแทน       จะไม่กีดกัน การเข้าพบผู้ฝากขายโดยตรง

บริษัทและตัวแทน       สามารถกระจายทรัพย์ให้ตัวแทนท่านอื่นทั้งในสังกัดและนอกสังกัด ซึ่งจะทำให้โอกาสขายได้เร็วขึ้น

บริษัทและตัวแทน       สามารถทำโฆษณา ONLINE ได้เต็มที่ทุกช่องทาง

ที่สำคัญ Exclusive Listing ประเภทนี้จะขายได้เร็ว และทำราคาที่ผู้ฝากขายต้องการได้ แต่ต้องไม่เกินราคาตลาด

Exclusive Listing ทำให้ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์มีแรงจูงใจในการทำงานโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่จะต้องไปขายแข่งกับผู้อื่น ทำให้เกิดแรงจูงใจในการขาย เพิ่มความต้องการขาย จะทำให้ทรัพย์ที่รับมานั้นเกิดการขายได้เร็วด้วย เพราะว่าตัวแทนและบริษัทและตัวแทนนำทรัพย์เข้าสู่ระบบอย่างไม่มีขีดจำกัด

Open Listing สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายแบบเปิดคือสัญญาประเภทไม่ผูกมัดกับตัวแทนรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ สัญญาประเภทนี้ผู้ฝากขายบางท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจในระบบการทำงานจะมองว่าเป็นสัญญาที่ดีเพราะไม่ผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้น คงจะเป็นการดีกว่าเพราะว่ามีตัวแทนหลายรายทำงานให้ตนแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อตัวแทนแต่ละท่านรับมาแล้วก็ได้แต่ติดป้าย และทำโฆษณาใน web แบบจำกัด ถ้าขายได้ก็ถือว่าโชคดีไป ตามความเป็นจริงของการลงทุนในส่วนของบริษัท บริษัทจะไม่ยอมลงทุนกับ Listing ประเภทนี้มีโอกาสขายได้น้อยอย่างแน่นอน อีกอย่างนายหน้าก็จะไม่ค่อยทำการตลาดเชิงรุก เพราะไม่ยอมทุ่มเทกับการทำงานทำให้โอกาสในการขายหมดไปอย่างรวดเร็ว  เพราะว่าเมื่อขายได้แล้วการทำงานก็อาจจะเสียเวลาเปล่า…ก็เป็นได้

สรุป Exclusive Listing จะตอบโจทย์เรื่องการขายเร็วได้ราคา ตามที่ผู้ฝากขายต้องการได้มากกว่า Open Listing อย่างแน่นอน

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเราCopyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.