02-168-3232
097-918-4244
ศบศ. เคาะต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโด-กองทุนอสังหาฯ

ศบศ. เคาะต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโด-กองทุนอสังหาฯ ลงทุน 5 ปี ห้ามขาย หวังพยุงราคา พร้อมปรับเกณฑ์ Smart Visa ดึงนักลงทุน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. ได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Permanent resident permit) และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือการพิจารณาเพิ่มประเภทคำขอเพื่อเข้ามาลงทุนซื้ออาคารชุดและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าที่กำหนด โดยห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนยื่นคำขอ

“เมื่อปี 2561-2562 มีการออก Smart Visa แล้ว แต่เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เข้ามา BOI จึงได้เสนอกรอบปรับปรุงเงื่อนไขให้เชื่อมโยงกับการลงทุน และได้เสนอปรับปรุงเงื่อนไขให้นักธุรกิจต่างประเทศเข้ามาถือครองอาคารชุดในประเทศไทย ซึ่งจะมีการหารือกับระหว่าง BOI และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปแนวทางการปรับปรุงเงื่อนไขอีกครั้ง”

ขณะที่ แนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ของมาตรการ Smart Visa มีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือ
1. ปรับปรุงขอบเขตของกิกรรมและอุตสาหกรรมป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยให้รวมถึงการพัฒนา Startup Ecosytem และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพิ่มเติมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีสัญญาจ้างงานในประเทศ

3. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เงินได้ขึ้นต่ำสำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงบากลุ่ม และการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและวุฒิการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง และ 4. อนุญาตให้ผู้ถือ Smart Visa ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองได้ในบางกรณี