02-168-3232
097-918-4244
Phajida   Prawasuk
...

ID : 191192408

ภาจิดา   ประวาสุข

Phajida   Prawasuk

Position : Agent

Branch : บริษัท ดิเอ็กซ์คลูซีฟ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

0639414526

0649795966

kwanta.200139@gmail.com

kwantjj3

ผ่านการทดสอบ

หลักสูตร Professional Real Estate Broker รุ่นที่ 132 (อบรม 6-8 ตุลาคม 2565)