097-918-4244
02-168-3232

คอร์สอบรมนายหน้า

 

หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  * Online *

(Professional Real Estate Brokers) 

หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 

 ระยะเวลา: อบรม  3  วัน 

วันที่ 4-6 มิถุนายน  2563   Live Online    เวลา 10.00 น.-14.00 น.  

หรือลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์  www.estatecorner.co.th ในรูปแบบ VDO Online 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด  ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

 

วัตถุประสงค์เพื่อ

–  ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

–  เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

–  ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

–  เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Online )

@ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า
    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

@ ความรู้ในวิชาชีพ
    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน
    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย
    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

@ การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ
   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ
   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
   • สัญญาจะซื้อจะขาย
   • การยื่นขอสินเชื่อ

@ การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   • บริการหลังการขาย

@ จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมในห้องเรียนอีก  1  วัน หลังจากผ่านช่วงวิกฤตไวรัส Covid-19  จึงจะรับใบประกาศนียบัตรได้

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย

ค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา 2,500 บาท ( รวม VAT แล้ว )

สอบถามายละเอียดได้ที่  ฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

โทร  02-168-3232 , 092-294-8999 , 098-247-9041

Email : estate.training99@gmail.com

Line ID : @estatecorner

Facebook  : estatecorner9

www.estatecorneragency.com


บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวน์เวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404

90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

+662-168-3232, +6697-918-4244

662-168-3278

estatecorner99@gmail.com

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเรา


Copyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.