097-918-4244
02-168-3232

สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้า

 

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดอย่างทันสมัยและครบวงจร รวมถึงการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรม และรักษาสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

อีกทั้ง เอสเตท คอร์นเนอร์ ยังได้รับการรับรองให้เป็น องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) หรือ TPQI องค์กรที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพของประชาชนชาวไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปัจจุบันมีนายหน้าที่ได้ผ่านการสอบประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จาก เอสเตท คอร์นเนอร์ มาแล้ว  21  รุ่น  รวม 500 กว่าคน  จากผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมดมากกว่า 2,500 คน

  

 

เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปในธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์“

และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานวิชาชีพมาแล้ว )

ระดับชั้น 1- 4  

ครั้งที่ 22  วันพุธที่ 25 มีนาคม  2563  เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ทุกระดับชั้น

                ระดับชั้น 1   ใช้เวลาสอบ  90  นาที

                ระดับชั้น 2   ใช้เวลาสอบ  75  นาที

                ระดับชั้น 3   ใช้เวลาสอบ  180  นาที

                ระดับชั้น 4   ใช้เวลาสอบ  180  นาที 

                ***กรุณารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที***

ดาวน์โหลด ใบสมัครที่นี่   และยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสอบด่วนที่สุด อย่างช้าภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  2563

สถานที่สอบ ห้องสอบ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (Cyber World) ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 
90 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031

 

ภาพ:ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิชั้น 1-4  เข้ารับใบประกาศนียบัตรในงาน Global Real Estate Forum 2018

 

รายละเอียด คุณสมบัติเบื้องต้น และ เอกสารในการสมัคร

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 1 – 3 เดือน หรือต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว 
3. เข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า เบื้องต้น 
4. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง 
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 (ถ้ามี)
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 6-8 ชั่วโมง


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1ปี 
3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ 
5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง 
6. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.3 
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปี

หลักฐานการฝากขาย

– ผลงาน:- สัญญาแต่งตั้งตัวแทนการขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย  จำนวน 1 รายการ 


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. 
2. อายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
3. มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การตลาด ด้านการบริการหลังการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ 
5. รับผิดชอบที่จะทำงานให้สำเร็จ ในหน้าที่ของตนเอง 
6. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 1 – 3 ปี
หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย 
– ผลงาน:-  หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย  และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา  จำนวน  3 รายการ


อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป 
2. ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป 
3. วิเคราะห์ นำเสนอลูกค้า และสรุปผลการปฏิบัติงานได้ 
4. เข้าใจในด้านการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการนำเสนอเอกสาร ด้านการทำนิติกรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ 
5. เข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
6. มีเทคนิค มีแนวความคิด แก้ปัญหาได้โดยอิสระ 
7. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เอกสารในการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป
• หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
• มีอายุงานด้านนายหน้า 3 ปีขึ้นไป
หลักฐานการฝากขายและปิดการขาย
– ผลงาน:- หนังสือซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ทด.13) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อ หรือสัญญาจะซื้อจะขาย  และเอกสารรับฝากขาย ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สัญญา  จำนวน  5 รายการ


 

Document

Search Properties

ประเภทอสังหา ฯ
สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง
ประเภท
ช่วงราคา
ช่วงราคา

สื่อการตลาดของเรา


Copyright 2019 Estate Corner Co., Ltd. - All rights reserved.